SSF

SSF-amtsfest i Flensborg midt i 1970’erne. Sydslesvigsk Forening tog sig efter udskilningen af den politisk virksomhed i 1948 først og fremmest af mindretallets kulturelle arbejde. Til midten af 1960erne var formålet at udbrede dansk kultur i Sydslesvig for på den måde at gøde jorden for, at landsdelen kunne blive en del af Danmark. I 1965 fandt et formandsskifte sted, der i mere end en forstand også var et generationsskifte. Højskoleforstander Niels Bøgh Andersen fra det gamle mindretal blev afløst af lærer Ernst Meyer, der både var noget yngre og som først havde sluttet sig til mindretallet efter 1945. Håbet om grænseflytning blev nedtonet. Frem til begyndelsen af 1970 mistede foreningen medlemmer, en udvikling der til dels skyldtes at ældre medlemmer afgik ved døden uden at nye kom til. Frem til midten 1985 var medlemstallet stabilt, men faldt så igen langsomt.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: