Første nummer af Südschleswigsche Heimatszeitung som udkom den 25. september 1948. Avisen var mindretallets tysksprogede organ, og udkom tre gange om ugen. Mindretallets hovedorgan var som før og under Andens Verdenskrig stadig den dansksprogede Flensborg Avis, hvis oplag voksede i takt med tilstrømningen af nye medlemmer til mindretallet. Men mange af de nye medlemmer beherskede kun i ringe grad eller slet ikke det danske sprog, og det var derfor ligesom i mellemkrigsårene nødvendigt med en tysksproget avis. Avisen blev på mange måder det nystiftede, dansksindede politiske parti, SSW´s organ, og i det første nummer bragte den partiets program.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: