Den danske menighed

Dansk gudstjeneste i Mårkær Skole 1948. Mindretallets eksplosive vækst i de første år efter 1945 kunne også mærkes i den stigende interesse for deltagelse i danske gudstjenester. Antallet af kirkelige handlinger steg fra ca. 200 årligt før 1945 til 1.300 i 1949 og 2.300 i perioden 1950-54. Den slesvig-holstenske landskirke stillede beredvilligt kirkerne til rådighed, men lokalt stødte man på modstand. De danske menigheder valgte derfor i vidt omfang ikke at benytte de stedlige kirker, men afholdt indledningsvis gudstjenesterne, hvor der var plads og senere i egne kirkesale. Det danske sprog voldte i begyndelsen mange af de nye menighedsmedlemmer problemer, og mange steder måtte man gennemføre dele af gudstjenesten på tysk.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder